ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ  อำเภอกุดข้าวปุ้น

             ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เพื่อให้บริการประชาชนในด้านของการอำนวยความสะดวก และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ประชาชนรับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ  จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี   ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถให้ข้อมูลและขอรับข้อมูลข่าวสาร ทุกวันและเวลาราชการ

โทรศัพท์ 045-213100

เว็บไซต์ www.nongtunnam.com

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

E-mail: 6341205@thailocaladmin.go.th

ประวัติความเป็นมา

             ตำบลหนองทันน้ำตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อก่อนขึ้นอยู่กับตำบลแก่งเค็ง  อำเภอกุดข้าวปุ้น  ต่อมาทางราชการยกฐานะเป็นตำบลซึ่งชื่อของตำบลได้เอาชื่อของบ้านหนองทันน้ำ  หมู่ที่ 1 เป็นชื่อตำบล  และความเป็นมาของชื่อนี้  เพราะหมู่บ้านนี้และบ้านใกล้เคียงได้อาศัยหนองน้ำที่อยู่ใกล้บ้านเป็นแหล่งพักน้ำโดยในฤดูทำนาชาวนาจะรีบหว่านกล้าเมื่อแรกฝนและหนองน้ำแห่งนี้ก็จะสามารถเก็บน้ำไว้ได้ดีสามารถหว่านกล้าได้เร็วกว่าหมู่บ้านอื่นๆ  ซึ่งน้ำจะซึมลงดินหมด  แต่ที่หนองทันน้ำมักหว่านกล้าเสร็จเร็วกว่าหมู่บ้านอื่นเพราะอุ้มน้ำได้ดี  ชาวบ้านจึงเรียกว่า “หนองทันน้ำ” เป็นชื่อหมู่บ้านตำบลสืบต่อมา

พื้นที่

           ตั้งอยู่ที่ในเขตพื้นที่ราบสูงพื้นที่ส่วนมากค่อนข้างลุ่ม  มีทั้งที่นาและป่าเป็นหย่อมๆ พื้นที่ประมาณ  18,162  ไร่  จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  13 หมู่บ้าน  1,376 ครัวเรือน

เขตพื้นที่

           ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อบต.เจียด  อ.เขมราช  จ.อุบลราชธานี

           ทิศใต้  ติดต่อกับ  อบต.แก่งเค็ง  อ.กุดข้าวปุ้น  จ.อุบลราชธานี

           ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อบต.แก่งเค็ง  อ.กุดข้าวปุ้น  จ.อุบลราชธานี

           ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อบต.โนนสว่าง  อ.กุดข้าวปุ้น  จ.อุบลราชธานี

อาชีพ

          อาชีพหลัก : ทำนา

          อาชีพเสริม : รับจ้าง, ทำสวน , เลี้ยงสัตว์ , ทอผ้า

สาธารณูปโภค

          จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต  อบต. 1,470 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 99.00  จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์  500  หลังคาเรือน  คิดเป็นร้อยละ  99.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

         ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น  ประมาณ  12  กม.  ตามเส้นทางหมายเลข  2197  กุดข้าวปุ้น – ขุมคำ

ผลการสำรวจข้อมูลการท่องเที่ยวภายในตำบลหนองทันน้ำ  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว

ที่ตั้ง

ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว

 

 

 

 

1

ภูเขาขาม

หมู่ 4 บ้านโนนหินแร่

ชมพื้นที่ป่าไม้ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์

 

 

 

และบนภูเขาขามยังมีที่พักสงฆ์และพระ

 

 

 

พุทธรูปไว้ให้คนที่ไปเที่ยวได้สักการะบูชา

 

 

 

และซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดประเพณีเนา

 

 

 

ภูเขาขาม มีการก่อเจดีย์ทรายและแข่ง

 

 

 

กีฬาพื้นบ้านพร้อมทั้งมีการแสดงฟ้อนรำ

 

 

 

ของชาวบ้านในพื้นที่

2

เขื่อนวังเจ้า

อยู่ระหว่าง หมู่ 6 บ้าน

ชมพื้นที่ป่าไม้ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์

 

 

แสนอุดม และหมู่ 11

และมีที่พักสงฆ์ สำหรับให้คนที่ไปเที่ยวได้

 

 

บ้านแสนอุดมเหนือ

กราบไหว้บูชา หน้าฝนจะมีน้ำไหลผ่านมี

 

 

 

ความเป็นธรรมชาติ มีน้ำเย็นเหมาะกับ

 

 

 

การพักผ่อนหย่อนใจ

3

ภูนกเตน

หมู่ 7 บ้านศรีสมบูรณ์

เป็นภูเขาขนาดเล็กแต่ยังคงความเป็น

 

 

แหลมทอง

ธรรมชาติ

4

วัดภูเหล่าเงินฮาง

ตำบลหนองทันน้ำ

เป็นวัดที่มีต้นไม้ร่มรื่น เงียบสงบ และเป็น

 

 

 

ที่เคราพนับถือบูชาของคนในพื้นที่และ

 

 

 

บริเวณใกล้เคียง

 

 

 

 

เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804