คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

เรียน  ประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ  ที่เคารพทุกท่าน

                   กระผม  นายสำลี  กางกั้น   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ  มีความซาบซึ้งใจที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลหนองทันน้ำ  ลงคะแนนเลือกตั้งให้ได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว  นั้น

                    บัดนี้ กระผมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ  เรียบร้อยแล้ว โดยยึดมั่นในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และครอบคลุมถึงอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๖,๖๗ และมาตรา  ๖๘   แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒     

จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการที่จะดำเนินการพัฒนาตำบลหนองทันน้ำ  ให้มั่นคงและยั่งยืนในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

นโยบายข้อที่  ๑   การปฏิรูปการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ ที่มุ่งเน้น

การพัฒนาศักยภาพองค์กร ให้สอดคล้องกับทิศทางการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และเป็นที่พึงพอใจของสังคม

                    ๑.๑  ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการพร้อมทั้งกระบวนการทำงานด้วยการบริหารงานเชิงรุก  อย่างมีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงด้วยความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรมโดยทั่วถึงกัน

                    ๑.๒  พัฒนาและยกระดับการทำงานและการให้บริการเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน โดยเน้นความพึงพอใจของประชาชนและสังคมโดยรวม

๑.๓  ส่งเสริม  ปรับปรุง  และพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่  อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการบริการประชาชน

                    นโยบายข้อที่  ๒  ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของท้องถิ่น

๒.๑  พัฒนาแหล่งน้ำที่ตื้นเขินให้มีคุณประโยชน์ด้วยการขุดลอกคูคลอง และจัดทำฝายกั้นน้ำเพื่อ

เป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง

                    ๒.๒  ศึกษาและสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วทั้งตำบลหนองทันน้ำ   เพื่อที่จะพัฒนาและปรับปรุงให้ประชาชนสามารถที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

                   ๒.๓  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์เพื่อการบริโภค อุปโภค และเพื่อการเกษตร ของพี่น้องประชาชนในระยะยาว และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

นโยบายข้อที่   ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น

                   ๓.๑  ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่น่าอยู่ และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการของเด็ก ในมิติต่าง ๆ อาทิ เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม และสติปัญญา เป็นต้น

                   ๓.๒  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ เป็นรูปแบบการบริการที่ไม่คิดมูลค่า ผู้ปกครองจะต้องไม่แบกรับภาระด้านค่าใช้จ่าย

                    ๓.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่มีอยู่ในเขตตำบลหนองทันน้ำ ให้สามารถพัฒนาทางการเรียน  การสอน  ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                   ๓.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบให้กับเยาวชน  และประชาชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานเชื่อมโยงกับศูนย์การเรียนรู้ของตำบล  และระดับอำเภอ

                    นโยบายข้อที่  ๔  ส่งเสริมการพัฒนางานทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                    ๔.๑  จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

                   ๔.๒  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาตำบล  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลให้ตรงตามความต้องการของประชาชน

                 ๔.๓  จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าประจำบ้านอย่างทั่วถึงตามลำดับความสำคัญ                                          ๔.๔  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน และพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในตำบลหนองทันน้ำ  และรอยต่อระหว่างท้องถิ่นให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ทางเชื่อมระหว่างตำบล  เพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร

                    นโยบายข้อที่  ๕  พัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม

                   ๕.๑  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุก ทั้งในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  แต่เป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน จัดให้มีการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกหมู่บ้านและชุมชน

                    ๕.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพของ อบต.หนองทันน้ำ ให้สามารถเป็นแผนพัฒนาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาสุขภาพ ของจังหวัดอุบลราชธานี

                    ๕.๓  จัดให้มีสวัสดิการทางด้านสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก เช่น การสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                     นโยบายข้อที่ ๖  พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด

                    พัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการทุกหมู่บ้านให้ก้าวสู่ระดับอำเภอ และจังหวัด โดยจะดำเนินการประสานงานกับสมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และการกีฬาแห่งประเทศไทย

                    นโยบายข้อที่ ๗  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

                    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี เยาวชน อสม. อปพร. และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้บริหารจัดการอย่างมีระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยให้มีกา รบริหาร และการจัดการกันเองอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                    นโยบายข้อที่  ๘  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

                     นโยบายข้อที่  ๙ เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น

                    ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน  ยึดหลักธรรมาภิบาล  มีคุณธรรมและจริยธรรมบริหารราชการตามหลักการมีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสามัคคี เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืน

                   ซึ่งนโยบายที่กล่าวนี้  กระผมและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและโปร่งใสโดยนำงบประมาณของ  อบต.หนองทันน้ำ และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  ของรัฐ  นำไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน  และมีแผนต่อเนื่องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  หวังว่าท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ  ทุกท่านจะให้ความร่วมมือและช่วยกันพัฒนาโครงการต่างๆ  สามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าวัตถุประสงค์  และแก้ไขความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน  สร้างความเจริญแก่ท้องถิ่น 

กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ  ว่าจะมุ่งมั่นบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองทันน้ำเป็นที่ตั้ง  อย่างแท้จริง

                     จึงเรียนมาเพื่อให้ประธานสภา  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ  และท่านผู้มีเกียรติ

ทุกท่านทราบขอบคุณครับ

 

 

สำลี   กางกั้น

                                                                      (นายสำลี  กางกั้น)

                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ

เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804