เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศการใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

1 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

2 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

3 การรับชำระภาษีป้าย

4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

7การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

8 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

9 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

10 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าทางสาธารณะ

11 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

14 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

15 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

16 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

17 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

18 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19 การจดทะเบียนพาณิชย์

เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804