อบต.หนองทันน้ำ จัดตั้งศูนย์การศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะในหมู่บ้าน ตำบลหนองทันน้ำ
  การศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะในหมู่บ้าน ตำบลหนองทันน้ำ         
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ ได้ดำเนินจัดตั้งแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะตำบลหนองทันน้ำขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการขยะแต่ละประเภทตามหลัก 3R เพื่อลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคให้น้อยลง (Reduce) ใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า(Reuse) และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืน (Recycle) โดยเป็นการปลูกฝังเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปให้รับรู้และตระหนักถึงการจัดการขยะมูลฝอยลดปริมาณขยะในครัวเรือนและสร้างรายได้จากขยะและวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดเป็นองค์ความรู้ในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนอาจจะส่งผลให้ชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ จึงประกาศจัดตั้งเรียนรู้การจัดการขยะในหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนอุดม  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฐิตาราม
เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804