โครงการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

1.โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองทันน้ำ ไปบ้านโนนหินแร่ บ้านหนองทันน้ำ (คุ้มโป่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ 102000

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทิสศเหนือหมู่บ้าน หมู่ที่  13  บ้านหนองคู 126000

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายอภิเดช สุดตา หมู่ที่  4  บ้านโนนหินแร่  124000

4.โครงการถนน คสล. สายนาตาแดง หมู่ที่  3  บ้านชาติ 158000

5.โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่  7 135000

6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล พร้อมบ่อพัก คสล บ้านรวมไทย ม8 124000

7.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล พร้อม บ่อพัก คสล บ้านศรีเชียงใหม่  ม10 216000

8.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล พร้อมบ่อพักน้ำ คสล อบตหนองทันน้ำ  284000

เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804