โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อยของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย)

1.โครงการปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านรวมไทย หมู่ที่  8 162000

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านรวมไทย ม8 สายบ้านตามี 123000

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านโนนหินแร่ ม.4 ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านโนนหินแร่176000

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนหินแร่ หมู่4 สายไร่พ่อจ่อย 301000

5.โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านสองคอน หมู่ที่ 5 สายบ้านสองคอนไปบ้านรวมไทย 438000

6.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล พร้อบ่อพัก คสล บ้านศรีสมบูรณ์  ม7  479000

7.โครงการกเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านบก 134000

8.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่  5 บ้านสองคอน สายบ้านสองคอนไปบ้านดอนอีด่อน 270000

9.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านแสนอุดม208000

10โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่  7 บ้านศรีสมบูรณ์ 120000

11.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง บ้านรวมไทย ม8 135000

12โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่  10 สายบ้านศรีเชียงใหม่ไปป่าช้าบ้านศรีเชียงใหม่ 137000

เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804