การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรม ประชาคมการจัดตั้งตลาดชุมชน ตำบลหนองทันน้ำ


เมื่อวันที่  5 เมษายน  พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ  ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมการจัดตั้งตลาดชุมชน  ณ ศาลาการเปรียญวัดปฐมวัน บ้านหนองทันน้ำ  หมู่ที่ี  1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ รองนายกองค์การบริาหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆกรณีการจัดตั้งตลาดชุมชนตำบลหนองทันน้ำ


เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804