ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก หมู่ ๒ ไปบ้านสองคอน หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร    ระยะทาง ๕๘o เมตร หนา 0.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804