การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดรายงานข้อมูลการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด   ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ตามแนวทางที่กำหนดและได้กำหนดตัวชี้วัด “การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด” จำนวน 1 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานตามนโยบาย ของจังหวัด ในด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566

     ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
          หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์

     แบบฟอร์มรายงาน

     ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

      ภาพดำเนินการและสื่อแผ่นพับ

          

         

         

          

เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804