คณะผู้บริหาร

นายธนาวัธ เจริญวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวสุภาพร พันแสน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวประไพศรี แซ่เจีย
ผู้อำนวยการกองคลัง


@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804